Charlotte Engelkes

Charlotte Engelkes

FLYG VART DU VILL

Ur Premiär på Kungliga Operan

Den 8 oktober 2022.

Scroll down for English version!

På lördag den 8 oktober kl. 15 är det urpremiär på Unga Operan! Flyg vart du vill, av Charlotte Engelkes och dramatikern Marina Steinmo, är en föreställning om var man eventuellt hamnar efter döden och samtidigt en resa genom musikaliska världar med verk av olika kända kompositörer. Operasångare, akrobater och musiker tar oss med på en roadtrip på existensens slingriga vägar. Klassisk opera binds ihop med nyskriven elektronisk musik av Willi Bopp. Här finns referenser till grekisk mytologi, magiska djur och andevärldar.

Flyg vart du vill vänder sig till barn i mellanstadiet och alla som är nyfikna på musik, akrobatik och existentiella frågor. ”Vad händer efter döden?” är en fråga där varje barns svar är lika rätt som svaret från en vuxen eller en vetenskapsman – eftersom ingen vet.

– Det är viktigt att alla har rätt till sin egen tanke, säger Charlotte Engelkes. Någon kanske tänker att det bara blir svart, eller att man kommer till en värld där man möter sina gamla vänner och släktingar. Eller så vill man kanske tänka att man blir en fågel, en blomma eller stjärndamm. Tanken är fri.

Flyg vart du vill spelas för både skolklasser och allmänheten på Rotundan, Kungliga Operan, mellan den 8 oktober och 12 november. Varmt välkommen!

Mer info och biljetter finns på Operans hemsida här.

Läs gärna mer om föreställningen i en artikel av Anna Ångström i SvD Scenhöst: “I nästa liv dansar andarna till Bizet”.

“Livet efter döden ter sig häpnadsväckande i Charlotte Engelkes och Marina Steinmos nya verk. En generös, akrobatisk operafantasi för alla åldrar. // Flyg vart du vill är en fascinerande, förtrollande och gränslös färd in i fantasins och tankens möjligheter om livet efter detta.” Karin Helander, Svenska Dagbladet, 2022-10-11

“….den som behöver uppmuntran i vår mörka tid, genast ska bege sig till Rotundan och Unga på Operan där scenkonstnären Charlotte Engelkes och dramatikern Marina Steinmo, slagit ihop sina respektive kreativiteter. Med en ensemble av tre sångare och två nycirkusartister, tar de med publiken på en resa som heter duga. // Karl Svenssons och Karin Ørums scenografi, respektive kostym, är också i hög grad medagerande och minst lika oförmodade som någonsin librettot och koreografin.” Pia Huss, Dagens Nyheter, 2022-10-11

“Det är roligt och rörande. Galet och vackert. Engelkes är en mästare på känslan att allt är möjligt.”
Gunilla Brodrej, Expressen, 2022-10-12

Credits

Medverkande:
Sångare: Maja Frydén, Joa Helgesson och Jihan Shin
Cirkusartister: Julietta Birkeland och Jenny Soddu
Musiker från Kungliga Hovkapellet

Regi, koncept och koreografi: Charlotte Engelkes
Text: Marina Steinmo
Ny musik: Willi Bopp
Scenografi och ljus: Karl Svensson
Kostym, mask, rekvisita och djurmasker: Karin Ørum

Musik av: Georges Bizet, Jacques Offenbach, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Richard Wagner och Henry Purcell
Kapellmästare: Eric Skarby
Musikaliska arrangemang: Eric Skarby / Willi Bopp

Biträdande regissör Jonas Drake • Ljudtekniker Sebastian Lönberg • Ljusmästare Hans Håkansson • Produktionsassistent Leonard Beije • Produktionsassistent Johanna Ernst • Inspicient Mauro Tarantino • Maskörer Karin Andersson, Heike Hofman • Producent Felicia Malmcrona


Fly where you want – premiere at The Royal Swedish Opera on Saturday, October 8!

On Saturday, October 8 at 15:00 Fly Where You Want premieres at Unga Operan (Young at the Opera) at The Royal Swedish Opera! Fly Where You Want, by Charlotte Engelkes and playwright Marina Steinmo, is a performance about where one might end up after death and at the same time it is a journey through musical worlds with works by various famous composers. Opera singers, acrobats. and musicians take us on a road trip through the winding roads of existence. Classical opera is tied together with newly written electronic music by Willi Bopp. There are references to Greek mythology, magical animals and spirit worlds.

Fly Where You Want is aimed at children aged 10–12 and anyone who is curious about music, acrobatics. and existential questions. “What happens after death?” is a question where each child’s answer is just as correct as that of an adult or a scientist – because no one knows.

– It is important that everyone is free to have their own idea about what happens when we die, says Charlotte Engelkes. Someone might think that it will just go black, or that you will come to a world where you meet your old friends and relatives. Or maybe you want to think that you become a bird, a flower or stardust. The thought is free.

Fly Where You Want is shown to school classes and the public at Rotundan, Royal Opera House, between 8 October and 12 November. Everyone is most welcome!

More information and tickets are available on the Opera’s website here.

Please read more about the performance in an article by Anna Ångström in the newspaper SvD Scenhöst: “In the next life the spirits dance to Bizet“.

Credits

Cast:
Singers: Maja Frydén, Joa Helgesson, Jihan Shin
Circus Artists: Julietta Birkeland, Jenny Soddu
Musicians from the Royal Swedish Orchestra

Director, concept, and choreography: Charlotte Engelkes
Libretto: Marina Steinmo
New music: Willi Bopp
Set design and light: Karl Svensson
Costumes, makeup, props, and animal masks: Karin Ørum

Music: Georges Bizet, Jacques Offenbach, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Richard Wagner and Henry Purcell
Kapellmeister: Eric Skarby  
Musical arrangemang: Eric Skarby and Willi Bopp

Assistant director Jonas Drake • Sound technician Sebastian Lönberg • Lighting master Hans Håkansson • Production assistant Leonard Beije • Production assistant Johanna Ernst • Inspector Mauro Tarantino • Makeup artists Karin Andersson, Heike Hofman • Producer Felicia Malmcrona


Flyg vart du vill. Kungliga operan.


Flyg vart du vill. Kungliga operan. Foto Sören Vilks


Flyg vart du vill. Kungliga operan. Foto Sören Vilks


Flyg vart du vill. Kungliga operan. Foto Sören Vilks


Flyg vart du vill. Kungliga operan. Foto Sören Vilks


Flyg vart du vill. Foto Kungliga Operan Sören-Vilks.


Flyg vart du vill på Unga operan.Foto Kungliga operan