Charlotte Engelkes

Charlotte Engelkes

TRANSPLANTATION

En kärleksfull varieté om identitet och existens på cellnivå.

Med Charlotte Engelkes och Sofia Södergård.

Scroll down for English version!

Transplantation  heter Charlotte Engelkes senaste verk som hade premiär den 19 november 2021 på Norrlandsoperan. Tillsammans med dansaren, koreografen och dragking Sofia Södergård skapas en föreställning om identitet, existens, liv och död. Med dans, musik, standup, opera, komik och dramatik blir Transplantation en livsbejakande varieté med inspiration av benmärgstransplantation, kärlekshistorier och Wagner.

– Vem är jag? Vem är jag i min kropp? Vem är den andra? Hur mycket kan jag gå upp i den andra utan att förlora mig själv?

I Transplantation står den personliga berättelsen i centrum. Den ena kvinnan bär på en Y-kromosom efter en benmärgstransplantation. Den andra kvinnan bär på en dragking-identitet. Och båda frågar sig: Var tar jag slut och var börjar den andra? Kan jag vara allt?

2019 genomgick Charlotte Engelkes en benmärgstransplantation. Hennes egna immunsystem måste dö och hennes stamceller i benmärgen ersättas av en annan människas. Idag har hon en helt ny blodgrupp och har fått en Y-kromosom, eftersom hennes donator var en ung man. Hon är alltså i någon mån pånyttfödd – och den gamla Charlotte är i någon mån död.

Att genomgå en transplantation är en kärlekshandling från båda håll: Att låta sig uppfyllas av den andre, låta jaget försvinna, att uppgå i ett större. Att ge fullt ut av sig själv, av sitt blod för att rädda någons liv. En akt i tillit och kärlek. För Engelkes, som har utforskat och tolkat Wagners operor i flera egna verk, är kopplingen till berättelsen om Tristan och Isolde självklar. Deras kärlek är så stor att tillsammans löses de upp. De vet inte var den ena slutar och den andra börjar. De upphör att vara sig själva, de blir ett.

Som Engelkes medspelare i föreställningen ser vi dansaren, skådespelaren, koreografen och DJ:n Sofia Södergård, alias dragking Qarl Qunt. Sofia Södergård och Charlotte Engelkes har länge letat efter ett sammanhang där de skulle kunna arbeta tillsammans. Sofia har precis som Charlotte på många sätt flyttat fram positionerna i svensk scenkonst för hur vi ser på normer och identitet, tagit upp till diskussion vilka vi är och varför och hur vi ser på varandra.

Transplantation är ett musikaliskt, dramatiskt, koreografiskt och humoristiskt verk – en varieté om kärleken till den andre, till sig själv och till livet.

Musiken i föreställningen består av specialskriven musik av den tyska kompositören och ljuddesignern Willi Bopp och av klassisk musik i ett överhängande komponerat ljudcollage. Musikstycken ur operan Tristan och Isolde av Richard Wagner är inspelad av och med Norrlandsoperans symfoniorkester under ledning av David Björkman.

Sofia Södergård, dansare, koreograf och skådespelare, turnerar med den egna föreställningen SLICK som var en av de utvalda föreställningarna till Scenkonstbiennalen 2019. I SLICK äntrar Sofia scenen transformerad till dragkingen Qarl Qunt som genom drag realness utmanar det stereotypt maskulina och feminina.

Sofia Södergård är en av grundarna till danskompaniet P*fect som bland annat setts på Sadler’s Wells i London, i Melodifestivalen, på Juste Debout i Paris samt varit förband till Lady Gaga.

Under de senaste åren har Södergård bland annat koreograferat musikalen Cabaret på Den Nationale Scene i Bergen, Familjen Kaos Slå Pattarna i Taket och Angels in America på Dramaten. Sofia är utbildad på klubb- och streetdance scenen i New York, Balettakademien Stockholm samt på Stockholms Dramatiska Högskola. Just nu medverkar hon i föreställningen PRIDE på Det Kongelige teater i Köpenhamn vilken regisseras av Falk Richter.

24-26 februari 2022 kommer Transplantation att spelas på Dansens Hus i Stockholm. Läs mer och boka din biljett på Dansens Hus hemsida.

Hösten 2022 turnerar Transplantation med Dansnät Sverige.

Läs mer på Norrlandsoperans hemsida här.

Läs gärna en intervju i QX här.

Läs om föreställningen i Svenska Dagbladet Scenvår här.

Ett rikt allkonstverk” Läs en recension i Västerbottens-Kuriren här.

“Ömsesidigheten och kärleken, i en dekonstruktion av ”Tristan och Isolde” som är lika briljant som poetisk.” Dagens Nyheter, 2022-02-25. Läs här.

“… livsglad kabaré om identitet och kärlekens väsen.“ Svenska Dagbladet 2022-02-25. Läs här.

 

Credits

Regi och koncept Charlotte Engelkes
Koreografi Sofia Södergård
På scen Charlotte Engelkes, Sofia Södergård
Musik, ljuddesign Willi Bopp
Musik av Richard Wagner Tristan och Isolde, Prelude akt 1-3, är inspelad med Norrlandsoperans symfoniorkester
Dirigent och arrangemang David Björkman
Videoprojektioner Geska och Robert Breçevic´/ Performing Pictures.
Ljusdesign, scenografi Karl Svensson
Kostymdesign Anna Ardelius
Foto Mats Bäcker
Samproduktion Norrlandsoperan
Scenografi, rekvisita och kostym har tillverkats av Norrlandsoperans ateljéer och verkstäder.

En ASTARTE produktion i samarbete med Norrlandsoperan och Dansens Hus med stöd från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, SLL och Stockholms Stad. Skapad på Skeppsholmsstudion och residens på Norrlandsoperan.

Turnerar med Dansnät Sverige hösten 2022.

Presenteras på Norrlandsoperan i samarbete med Umeå Teaterförening.

Transplantation, Sofia Södergård och Charlotte Engelkes, foto Mats Bäcker.

Foto Mats Bäcker.

TRANSPLANTATION

A loving dance about identity and existence at the cellular level

November 19, 2021 was the premiere of Charlotte Engelkes latest work Transplantation at the Norrlandsoperan in Umeå (SE). Together with the dancer and choreographer Sofia Södergård, as drag king, Engelkes has created a performance about identity, existence, life and death. In Transplantation we get to experience choreography, standup, opera, music, comedy and drama – with inspiration from bone marrow transplantation, love stories and Wagner.

In Transplantation, the personal story is at the centre. One woman carries a Y chromosome after a bone marrow transplant. The other woman carries a drag king identity. And both ask themselves: Where do I end and where does the other begin? Can I be everything?

In 2019, Charlotte Engelkes underwent a bone marrow transplantation. Her own immune system must die and her stem cells in the bone marrow had to be replaced by the cells of another human being. Today, she has a completely new blood type and she has been given a Y chromosome, because her donor was a young man. She is thus to some extent reborn – and the old Charlotte is to some extent dead.

To undergo a transplant is an act of love from both sides: To allow oneself to be fulfilled by the other, to let the self disappear, to amount to a greater one. To give fully of oneself, of one’s blood to save someone’s life. An act of trust and love. For Engelkes, who has explored and interpreted Wagner’s operas in several of her own works, the connection to the story of Tristan and Isolde is obvious. Their love make them dissolve into each other. They don’t know where one starts and the other begins. They cease to be themselves, they become one.

Together with Engelkes Y-chromosome appearance, we see the dancer, actor, choreographer and DJ Sofia Södergård, alias drag king Qarl Qunt. Södergård and Engelkes have been looking for a long time for a context where they could work together. Södergård, just like Engelkes, has in many ways moved forward the positions in Swedish performing arts for how we look at norms and identity, brought up for discussion who we are and why and how we look at each other.

Transplantation is a musical, dramatic, choreographic and humorous work – a variety about love for the other, for oneself and for life.

The music in the performance consists of specially written music by German composer and sound- designer Willi Bopp and classical music, in an overhanging composed sound collage. Music from the opera Tristan and Isolde by Richard Wagner are recorded by and with the Norrlandsoperan Symphony Orchestra, directed by David Björkman.

On February 24-26, 2022, Transplantation will be shown at Dansens Hus in Stockholm (SE). More info and tickets here.

In the autumn of 2022, Transplantation will tour with Dancenet Sweden.

Credits

Direction and concept: Charlotte Engelkes
Choreography: Sofia Södergård
On stage: Charlotte Engelkes and Sofia Södergård
Music, sound design: Willi Bopp
Lighting design and scenography: Karl Svensson
Video projections: Geska and Robert Breçevic´/ Performing Pictures
Costume design: Anna Ardelius
Photo: Mats Bäcker

An Astarte production with the support of the Swedish Arts Council, the Artists’ Committee, SLL and the City of Stockholm. Co-production with Norrlandsoperan and Dansens Hus. Created at Skeppsholmsstudion and residens at Norrlandsoperan.


Transplantation-Charlotte-Engelkes-och-Sofia-Södergård.-Foto-Mats-Bäcker4-1


Transplantation


Transplantation-Charlotte-Engelkes-och-Sofia-Södergård.-Foto-Mats-Bäcker8


Transplantation-Charlotte-Engelkes-och-Sofia-Södergård.-Foto-Mats-Bäcker7


Transplantation-Charlotte-Engelkes-och-Sofia-Södergård.-Foto-Mats-Bäcker5


Transplantation-Charlotte-Engelkes-och-Sofia-Södergård.-Foto-Mats-Bäcker4


Transplantation-Charlotte-Engelkes-och-Sofia-Södergård.-Foto-Mats-Bäcker3


Transplantation-Charlotte-Engelkes-och-Sofia-Södergård.-Foto-Mats-Bäcker1


Transplantation CharlotteEngelkes, Sofia Södergård.-Foto-Mats-Bäcker


Transplantation